Vanderslott, Samantha, University of Oxford, England, United Kingdom